คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

  นโยบาย  
  1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเรียนให้สูงขึ้น ปลอด “0” และ “ร”
  2. มุ่งเน้นสถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนมีวินัยและเคารพสิทธิผู้อื่น
  3. สร้างโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  วิสัยทัศน์  

 “โรงเรียนดีใกล้บ้าน มุ่งพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน บนวิถีความพอเพียงและยั่งยืน”

  พันธกิจ  

1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเป็นบุคคลแห้งศตวรรษที่ 21 บนวิถีความพอเพียง

2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศรรตวรรษที่ 21

3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศรรตวรรษที่ 21

4)พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5)สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

6) สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นโรงเรียนที่ดีของชุมชน        

 

  เป้าประสงค์  

 

1) ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีทักษะชีวิต และมีทักษะการทำงาน มีทักษะวิเคราะห์สื่อเทคโนโลยี ปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคมโลกแห่งความเป็นศรรตวรรษที่ 21 บนวิถีความพอเพียง
2) ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะการจัดกระบวนการ Active learning วัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ
3) โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนารองรับศักยภาพผู้เรีสู่ศรรตวรรษที่ 21

4) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้คุณภาพ บนวิถีความพอเพียง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ อาหาร สะถานที่ สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

5) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีผลการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6) โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งของสถาบันทางการศึกษา องค์กรหน่วยงานภาครัฐและชุมชน สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน

 

     
ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร