คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มบริหารงบประมาณ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

 คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

- ผู้ช่วยงานการเงิน และบัญชี

- ผู้ช่วยงานงานระดมทุนการศึกษา

- ผู้ช่วยงานนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล   ฝ่ายบริหารวิชาการ

- ผู้ช่วยงานนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล   ฝ่ายบริหารงบประมาณ

- ผู้ช่วยงานนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล   ฝ่ายบริหารงานบุคคล

- ผู้ช่วยงานนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล   ฝ่ายบริหารทั่วไป  

 
นางสาว สุนารี ศรีบุญ    

 

- หัวหน้างานระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

- หัวหน้างานระดมทุนการศึกษา

- หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

- หัวหน้างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

- ผู้ช่วยงานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

 

 

นางพัชรี ตีเงิน    

- หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ

- หัวหน้างานการเงิน และบัญชี

 
นางสาวรัติกาล พันธุ์พืช    

- หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

- หัวหน้างานบ้านพักโรงเรียน

 

- ผู้ช่วยงานระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

- ผู้ช่วยงานร้านค้าสวัสดิการ น้ำดื่มเพื่อสุขภาพและโภชนาการ

- ผู้ช่วยโรงเรียนกับชุมชน

 

 

 
นางสาวชนิดา    จำปาอ่อน    

- หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

- หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุนักเรียน

 

- ผู้ช่วยงานการเงิน และบัญชี

 
นางสาวสมใจ ขุนพิทักษ์    

- หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

- หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

- หัวหน้างานปฎิคม

 

- ผู้ช่วยงานพัสดุและสินทรัพย์

- ผู้ช่วยงานบ้านพักโรงเรียน

 
นางสาวกนกวรรณ กาเจริญ    

งานนโยบายและแผน

- หัวหน้างานแผนงาน

 

 

 
นายณัฏฐธร ลือวณิชกิจ    
     

- ผู้ช่วยงานธุรการและสารบรรณ

- ผู้ช่วยปฏิคม

- ผู้ช่วยงานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ

- ผู้ช่วยโสตทัศนูปกรณ์ 

 
นายพิริยะ ตันติเดชามงคล    

- ผู้ช่วยงานธุรการและสารบรรณ

- ผู้ช่วยปฏิคม

- ผู้ช่วยงานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 

 
น.ส.ยุพารัตน์ โสภา  

 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร