คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

วิชาที่สอน :

ครู คศ.3

ปริญญาตรี (ค.บ.) คณิตศาสตร์

ปริญญาโท (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา

คณิตศาสตร์

 
  นางพัชรี ตีเงิน

 

   
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.2

ปริญญาตรี (ค.บ.) คณิตศาสตร์

ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

คณิตศาสตร์

 
  นางสาวสุนารี ศรีบุญ      
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.2

ปริญญาตรี (ค.บ.) คณิตศาสตร์

ปริญญาโท ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

คณิตศาสตร์

 
  นางสาวชนิดา    จำปาอ่อน      
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.1

ปริญญาตรี (ค.บ.) คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

 
  นางสาวสุรีย์พร สูงเนิน      
         
         

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร