คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > รางวัลเกียรติยศของสถานศึกษา
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

ผลงานรางวัลปี 2566
ผลงานรางวัลของสถานศึกษา I ผลงานรางวัลปี 2565 I ผลงานรางวัลปี 2564
ผลงานรางวัลปี 2563 l ผลงานรางวัลปี 2562 l ผลงานรางวัลปี 2561
ระดับสถานศึกษา

18 สิงหาคม 2565 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "SAFETY เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา" ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

- ปี 2565 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565 - 2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

- ปี 2561 ผ่านการพิจารณาให้เป็น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว และได้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2561

 

- ปี 2560 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร

สถานศึกษาสีขาว หน่วยงานที่มอบ : กระทรวงศึกษาธิการ

Download เอกสารประกาศ เรื่องผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับ เพชร ปีการศึกษา 2560

- ปี 2559 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทองสถานศึกษาสีขาว

หน่วยงานที่มอบ : กระทรวงศึกษาธิการ

 

- ปี 2559 โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่มอบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 

- ปี 2558 เด็กหญิงรัฐนันท์ รอดเมื่อ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ ม.ต้น

- ปี 2558 นางสาวอมรรัตน์  สุนิกุล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ชมเชยระดับม.ปลาย

หน่วยงานที่มอบ : กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

- ปี 2558 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินสถานศึกษาสีขาว

หน่วยงานที่มอบ : กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

- ปี 2559 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”

หน่วยงานที่มอบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 

- ปี 2555 ต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีประจำอำเภอ

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ กำหนดเข้ารับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมี นายสมพิศ ศุภพงษ์ ผู้อำนวยการ สพม.๑ เป็นประธานการประเมินฯ คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนกลาง ได้แก่ น.ส.สิริมา หมอนไหม และ นางมัลลวีร์ รอชโฟล
Roving Team ได้แก่ นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯสพป.ราชบุรี เขต ๑
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผอ.โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

คณะกรรมการสังกัด สพม.๘ ประกอบด้วย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการ สพม.๘ นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการ สพม.๘ นายพรสมบัติ คำตรง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม. ๘ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และ น.ส.อารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สพม.๘

หน่วยงานที่มอบ : กระทรวงศึกษาธิการ

 


ผลงานรางวัล ปีการศึกษา 2564

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ระดับเขตพื้นที่

ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2564

วันที่ 16 มกราคม 2564

 

 1. ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม
 2. นายศุภชัย ไพศาลวัน

 3. นางพัชรี ตีเงิน
 4. นางศิริอร  ฮ้อจงเจริญ
 5. นายนัฏฐธร ลือวณิชกิจ
 6. นางสาวรัติกาล พันธ์พืช
 7. นางสาวหทัยรัตน์  เนียมหอม
 8. นายอนุชิต ชะรางรัมย์
 9. นางสาวธนภรณ์ ผ่องบุญศิริชัย
 10. นายเผชิญศักดิ์ บุญหนุน
 11. นายชัยยศ สุขเกษม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี

โครงการค่ายทักษะ

ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเขียนแบบอาคาร 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch up

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผลงานรางวัล ปีการศึกษา 2563

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาวเปตองคู่หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

วันที่ 17-20 กันยายน 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาวเปตองทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

วันที่ 17-20 กันยายน 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

วันที่ 17-20 กันยายน 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ระดับจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

วันที่ 25-29 กรกฎาคม 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ระดับจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

วันที่ 25-29 กรกฎาคม 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ระดับจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

วันที่ 25-29 กรกฎาคม 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ระดับเขตพื้นที่

ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2563

 1. ผอ.สรายุทธ ลิบไพรวัลย์
 2. นางภวิกา  จันทร์เพชร

 3. นางสาวสุรีย์พร  สูงเนิน
 4. นางสาวเสาวนีย์  ศรีบรรพต
 5. นางสาวหทัยรัตน์  เนียมหอม
 6. นายฉัตรชัย  อางนานนท์
 7. นายเสกศักดิ์ สุยสุทธิ์ี
 8. นางศิริอร  ฮ้อจงเจริญ
 9. นางสาวมยุรี มะปัญญา 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8
หน้า 1 2 3

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร