คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ประวัติโรงเรียน
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

 

j

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดตั้งโดยความร่วมมือของประชาชน ในเขตตำบลด่านทับตะโก โดยกำนันลอย สามปั้น มอบที่ดินจำนวน 35 ไร่ 3 งาน ให้แก่ทางราชการสร้างเป็น โรงเรียนประจำตำบล ในปี พ.ศ.2523 และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 721 เมตร จำนวน 1 หลัง และได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2523

มี นายวิชัย ซื่อศรีสวัสดิ์ เป็นครูใหญ่ มีครู บรรจุใหม่ 4 คน นักเรียน จำนวน 48 คน ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น

ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1 – ม.6) รับนักเรียนทั้งชาย – หญิง ประเภทไป – กลับ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

พ.ศ.2553 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม (พระธรรมปริยัติเวที) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากพระเดชพระคุณท่าน พระธรรมปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 15 และได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีในการสนับสนุนการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

พ.ศ.2554 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.2554 สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ได้คัดเลือกให้โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์เป็นสถานศึกษาที่ได ้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาดีเด่น ประจำปี 2554

พ.ศ.2554 สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ได้คัดเลือกให้โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์เป็นสถานศึกษาที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาดีเด่น ประจำปี 2554

พ.ศ.2555 ได้ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝัน และได้การรับรองเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

ปัจจุบันมีอาคารเรียนถาวร (แบบ 108 ล) จำนวน 1 หลัง (แบบ 216 ล) จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงาน (แบบ 102/27) จำนวน 1 หลัง อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 หลัง อาคารพระธรรมปริยัติเวที 1 หลัง โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง หอประชุม (แบบ 100/27) 1 หลัง บ้านพักครู (แบบ 208) จำนวน 4 หลัง (แบบ 202 ก) 1 หลัง (แบบ 204) 1 หลัง (แบบ203/27) 1 หลัง บ้านพักนักเรียน 8 คน 2 หลัง บ้านพักพนักงานบริการ 2 หลัง

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ของประชากร มีอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ประชากรก็ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีลักษณะทั่วๆไป ไม่เด่นชัด เนื่องจากชุมชนประกอบไปด้วยคนที่มาจากหลายเชื้อชาติ หลายถิ่น

ปัจจุบันโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมีผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครูจำนวน 30 คน ครูอัตรจ้าง จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน นักการภารโรงลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน นักการภารโรงลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน นักเรียน จำนวน 514 คน ห้องเรียน 17 ห้องเรียน โดยมีนายคม พิริยวุฒิกรอุดม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

ภาพในอดีต
   
   

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร