คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก >ยุทธศาสตร์
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

  ยุทธศาสตร์  

1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

2) พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู

3) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามศักยภาพผู้เรียน

4)พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

5)พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

6) ส่งเสริมพัฒนาภาคัเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน

 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร